Referencie

Harsco Metals Slovensko,  s.r.o. , /predtým Multiserv s.r.o/
·   kvalitatívne rozbory  troskových výrobkov
·   výskum : riešenia eliminácie recyklácie škodlivín /Zn/  separáciou
·   Projekt,  časť : Prevádzka - spracovanie oceliarenských  prachov a kalov
U.S. Steel Košice s.r.o., výskumný ústav,
·  výskum : technológie zhodnotenia a recyklácie oceliarenských prachov a kalov
·  výskum : využite demetalizovanej oceliarenskej trosky
·  výskum : optimalizácia vlastností oceliarenskej a vysokopecnej trosky
Tepláreň Košice
·  spracovanie a využitie popolčeka z Teplárne
Vulkmont akciová spoločnosť
·   rozbor kvality produkovaných troskových výrobkov
EVO Vojany
·  stanovenia meliteľnosti uhlia
SGS Slovensko
·   stanovenia meliteľnosti uhlia, analýzy železorudných materiálov
U. S. Steel Košice s.r.o. , závod Energetika,
·  štúdia : hydraulické vyváženie prietoku vody chladenia ZP01
·  výskum : spracovanie a využitie energetickej trosky
·  Ďakovný list, viceprezidenta U. S. Steel Košice, pre výskum. Rok 2007
·  výskum : využitie trosky a popolčeka z Teplárne USSK
 
U.S. Steel Košice s.r.o., závod Vysoké pece.
·   kvalitatívne rozbory rôznych typov trosiek
·   stanovenie meliteľnosti uhlia
·   merania kvality vysokopecného plynu
·   výskum :  bilancia Zn, Pb, Na, K vo vysokopecnom procese
·   stanovenie mernej tepelnej kapacity vsádzky vysokej pece
U.S. Steel Košice s.r.o., závod Inžiniering
·  časť projektu : monitoring odpadových vôd VSŽ
·  štúdia a časť projektu : Suchá halda- rozšírenie
·  projekt, časť : hydro-cyklónová separácia VP kalov                   
VSH, Cementáreň Turňa nad Bodvou
·  stanovenie meliteľnosti surovín a produktov
·  analýzy vysokopecnej trosky
 
Slovenská správa ciest (roky 1997 - 2005)
·  diagnostika a statický prepočet únosnosti mostov - 300 ks
·  projekty rekonštrukcie existujúcich mostov – 11 ks
·  projekty sanácie zosuvov (oporných múrov) – 5 ks   
 Regionálna správa ciest Banská Bystrica:(roky 2005-2010):
·  projekty rekonštrukcie existujúcich mostov – 2 ks
·  projekty sanácie zosuvov (oporných múrov) – 5 ks
 
Mesto Banská Bystrica (roky 2008 – 2009 )
·  projekt výstavby nového mosta – 1 ks
 Technický a skúšobný ústav stavebný , Montana s.r.o. a ďalšie
·   laboratórne práce pre geologický prieskum