História

ÚVR Košice, akciová spoločnosť  vznikla v roku 1992 z pôvodného Ústavu pre výskum rúd, štátny podnik. rozdelením českej a slovenskej časti podniku. Od svojho vzniku v roku 1952 bol  Ústav pre výskum rúd  uznávaným špecializovaným pracoviskom na analýzy a technologické postupy dobývania a spracovania nerastných surovín, recykláciu a ekologickú likvidáciu odpadov.
ÚVR Košice, akciová spoločnosť. patrí v kontinuite so svojím predchodcom ÚVR štátny podnik. k najstarším spoločnostiam na Slovensku. V roku 2012 oslávi 60 rokov svojej činnosti. Pre rôzne podniky, napríklad VSŽ a neskôr U.S. Steel Košice s.r.o. poskytuje svoje služby nepretržite, každoročne už viac ako 45 rokov. Spoločnosť vedie 19 rokov ten istý management.

 ÚVR je autorom :

 • technológií na  využitie, spracovania a likvidácie priemyselných odpadov
 • návrhov a projektov dobývania ložísk
 • technológií na spracovanie rúd
 • Štátnych technických noriem na chemické analýzy rúd a metalurgických materiálov

 Od svojho vzniku ÚVR Košice rozšírila svoju pôvodnú činnosť o :

 • aplikovaný výskum
 • projekty v stavebnícve a inžinierskej geológii
 • skúšky zeminy a kameniva
 • skúšky  surovín a produktov v hutníctve, baníctve, energetike a stavebníctve
 • laboratórne práce  pre geologický prieskum

 Kódex podnikania ÚVR Košice, akciová spoločnosť

 • otvorenosť a spoľahlivosť k obchodným partnerom a zamestnancom
 • audit a zverejňovanie hospodárskych výsledkov
 • absolútne nekorupčné postupy podnikania
 • maximálne ekologické inžinierske riešenia a technológie
 • podpora slabších /menší dodávatelia sú preferovaní/
 • podpora  regiónu Východného Slovenska